СТАТУТ

СУБОТІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ

ЧИГИРИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

(НОВА РЕДАКЦІЯ)                  

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.   Суботівська загальноосвітня школа І ступеня Чигиринської районної ради Черкаської області (далі навчальний заклад) є об’єктом комунальної власності Чигиринської районної ради. Коротка назва: Суботівська ЗОШ І ст.

1.2.   Юридична адреса: 20940, Черкаська область, Чигиринський район, с.Суботів.

1.3.   Суботівська загальноосвітня школа І ступеня Чигиринської районної ради Черкаської області є правонаступником Суботівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чигиринської районної ради Черкаської області має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер. 

1.4.   Власником навчального закладу є Чигиринська районна рада Черкаської області.

1.5.   Головною метою навчального закладу є забезпечення права громадян на здобуття неповної загальної середньої освіти.

1.6.    Головними завданнями навчального закладу є:

– забезпечення реалізації права громадян на неповну загальну середню та дошкільну освіту;

– виховання громадянина України;

– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв,

державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом  за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

– розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

– реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних  переконань;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

– створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і  суспільство.

1.7.   Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.8.   Самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.9.   Несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

1.10.                    У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

1.11.                   Навчальний заклад має право:

– проходити в установленому порядку державну атестацію;

– визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

– бути  розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

– залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

– розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально- профілактичних і культурних підрозділів.

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують:

– методичні об’єднання вчителів початкових класів;

- творчі  групи з числа вчителів, що входять до даного методичного об’єднання.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюються Чигиринською ЦРЛ та Суботівським ФАПом.

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються  угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші заходи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес є робочий навчальний      план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених  Міністерством освіти і науки України із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план навчального закладу державної форми власності погоджується радою навчального закладу і затверджується відділом освіти райдержадміністрації. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3 Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми і підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а  також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4 Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною, індивідуальною та екстернатною формами навчання.

2.5 Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора школи  на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків, або осіб, які їх замінюють) або направлень відділу освіти райдержадміністрації, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім  дітей, які вступають до першого класу). У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого начального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.6. Для учнів 1-4 класу за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників можуть створюватися групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.7. Структура навчального закладу, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються відповідно до наказу відділу освіти райдержадміністрації.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. За погодженням з відділом освіти райдержадміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10 Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у 1 класах – 35 хвилин, у 2-4 класах –    40 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти райдержадміністрації та районною санітарно-епідеміологічною службою.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується відділом освіти райдержадміністрації, райСЕС, радою навчального закладу, ПК і затверджується директором школи. Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої (12-бальної) системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань. У 1 класі дається словесна характеристика досягнень учнів у навчанні, у другому – за рішенням педагогічної ради оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється  з другого семестру. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії) .

2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказам Міністерства освіти і науки України та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України.

2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили І ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України та зареєстрованого Міністерством юстиції України.

2.17. Учням, які закінчили І ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту: по закінченні початкової школи – табель успішності.

2.18. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: подяки, цінні подарунки, похвальні листи.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

-        учні;

-        керівники;

-        педагогічні працівники;

-        психологи,  бібліотекарі;

-        інші спеціалісти;

-        батьки або особи, що їх замінюють.

3.2. Права й обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні мають право:

-        на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

-        на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та  лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

-        на доступ до інформації з усіх галузей знань: брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-        брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-        брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

-        брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-        на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

-        на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов’язані:

-        оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загально-культурний рівень;

-        дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього  розпорядку;

-        бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

-        дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

-        брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

-        дотримуватись правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

-        захист професійної честі, гідності;

-        самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально – виховного процесу;

-        проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-        виявлення педагогічної ініціативи;

-        позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-        участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-        підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-        отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

-        на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників  від виконання професійних обов’язків не допускаються, за винятком випадків, передбаченим законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

-        забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

-        сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх  здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-        сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

-        настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-        виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-        готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-        дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-        захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-        постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

-        виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-        виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

-        брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. Обов’язково проводити атестацію педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які постійно порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

-        обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-        звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання і виховання дітей;

-        брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

-        на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.12.   Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми базової   

            загальної освіти і зобов’язані:

-        забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання: денною, індивідуальною, екстернатною;

-        постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-        поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-        виховувати у дітей повагу до законів, основних свобод людини.

3.13. Представники громадськості мають право:

-        обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

-        керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

-        сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

-        проводити консультації для педагогічних працівників;

-        брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов’язані:

-        дотримуватися статуту навчального закладу;

-        виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів

      громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та

      психічного насильства;

-        пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

4.1 Управління навчальним закладом здійснюється його власником або уповноваженим органом.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має повну вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладу призначається і звільняється з посади власником або уповноваженим органом. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких двох категорій:

-        працівників навчального закладу –  зборами трудового колективу;

-        батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить                  2 роки. Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з двох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник .

Загальні збори:

-        обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

-        заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

-        розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

-        затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

-        приймаються рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

       Метою діяльності ради є:

-        сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

-        об’єднання зусиль педагогічного та учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

-        формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

-        підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.4. Основними завданнями ради є:

-        підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-        визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу;

-        формування навичок здорового способу життя;

-        створення належного педагогічного клімату у навчальному закладі;

-        сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

-        підтримка громадянських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-        сприяння в організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-        підтримка громадянських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

-        ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

-        стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-        зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.5. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу,                      батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.6. Рада навчального закладу діє на засадах:

-        пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-        дотримання вимог законодавства України;

-        колегіальності ухвалення рішень;

-        добровільності і рівноправності членства;

-        гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.7.  Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради:

 – голова може бути членом педагогічної ради;

 – головою ради не може бути директор школи.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначається радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.8.            Рада навчального закладу:

-        організовує виконання рішень загальних зборів;

-        вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профілю  навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-        спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

-        разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу

-        затверджує режим роботи навчального закладу;

-        сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-        приймає рішення спільно з педагогічною радою про нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;

-        разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку  регіону, суспільства, держави;

-        погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

-        заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-        бере участь в засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

-        виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-        виступає ініціатором добродійних акцій;

-        вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органа управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-        ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-        сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення з учнями оздоровчих та культурно-масових  заходів;

-        розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

-        розглядає питання родинного виховання;

-        бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

-        сприяє педагогічній освіті батьків;

-        сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-        розглядає питання здобуття базової середньої освіти учнями;

-        організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

-        розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

-        вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-        може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісії та зміст їх роботи визначається радою.

4.9.       При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти  піклувальна рада.

4.10.   Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності базової середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.11. Основними завданнями піклувальної ради є:

-        сприяння виконання законодавства України щодо обов’язковості базової загальної середньої освіти;

-        співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов   навчання та  виховання учнів у навчальному закладі;

-        зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

-        організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

-        запобігання дитячої бездоглядності;

-        стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

-        всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом.

4.12. Піклувальна рада формується у складі 7-15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, в тому числі іноземних. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.13. Піклувальна рада діє на засадах:

-        пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-        дотримання вимог законодавства України;

-        самоврядування;

-        колегіальності ухвалення рішень;

-        добровільності і рівноправності членства;

-        гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення піклувальної ради в 7-ми денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.14. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

-        скликає і координує роботу піклувальної ради;

-        готує і проводить засідання, затверджує рішення;

-        визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

-        представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.15. Піклувальна рада має право:

-        вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення  матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

-        залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

-        вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

-        стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

-        брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

-        створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.16.  Директор навчального закладу:

-        здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового та кваліфікаційного рівня працівників;

-        організовує навчально-виховний процес;

-        забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем навчальних досягнень учнів;

-        відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

-        створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

-        забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-        підтримує ініціативу щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-        забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного та психічного насильства;

-        призначає класних керівників, завідувачів навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

-        контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

-        здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів та несе за це відповідальність;

-        розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

-        видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

-        за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

-        створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

-        несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.17. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу, погоджується з ПК і затверджується відділом освіти райдержадміністрації. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.18. У навчальному закладі створюється постійно діючий колегіальний орган – педагогічна рада.

   Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.19. Педагогічна рада розглядає питання:

-        удосконалення і  методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

-        переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

-        підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-        морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

4.20. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.21. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до  чинного законодавства України.

 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах  оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборонних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, лінгафонного і комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету, теплиці, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

5.6. Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1. Фінансово – господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2.  Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

-        кошти власника;

-        кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

-        кошти фізичних і юридичних осіб;

-        благодійні внески юридичних та фізичних осіб.

6.3 У навчальному закладі державної форми власності створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків  витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу .

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється цим навчальним закладом  згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють власник або  уповноважений орган.

6.4. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України  та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням власника навчального закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

 

VІІ.  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної  та культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін  у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співпрацю з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

8.1 Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, власник та районний відділ освіти.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально – виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально – виховної роботи, але не частіше одного – двох разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально – виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до законодавства.

 

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає  власник. Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів,  розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Робочий навчальний план

Суботівської загальноосвітньої школи І  ступеня

Чигиринської районної ради Черкаської області

на 2017-2018 н.р.

          

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

СУБОТІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНя

ЧИГИРИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

І.Загальні засади

 

Тип закладу-загальноосвітня школа І ступеня.

 

Кількість класів: 1-4 кл. - 3

 

Кількість класів, у яких організовано індивідуальне навчання

 

Кількість учнів: 1-4 кл. - 20

Режим роботи закладу:

-      мова навчання - українська;

-      режим навчання - п’ятиденний

-      початок занять - о 8:30 годині;

-      тривалість уроків у початковій школі відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»;

-      тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. N778).

 

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту ”.

 

Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом.

Робочий навчальний план Суботівської загальноосвітньої школи І ступеня Чигиринської районної ради Черкаської області на 2017/2018 навчальний рік розроблений на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», чинних Державних стандартів початкової освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.06.2011 № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи» (зі змінами).

Вивчення іноземної мови (англійської) з 1 класу.

 

II.    Розподіл годин інваріантної та варіативної складових

Робочий навчальний план Суботівської загальноосвітньої школи І ступеня Чигиринської районної ради Черкаської області на 2017/2018 навчальний рік охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні .

 

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією  інваріантної частини робочого навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної

 

 

складової, що визначені Типовими навчальними планами для кожного класу, в повному обсязі.

Години варіативної складової не передбачено.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.

 

III.           Структура 2017/2018 навчального року

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2017/2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.

             Терміни семестрів:

         І семестр:  01.09.2017 – 29.12.2017

         ІІ семестр: 15.01.2017 – 31.05.2018

           

 

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули.

                 Терміни канікул:

                 осінні:   23.10.2017 – 29.10.2017

                 зимові:  30.12.2017 – 14.01.2018

                   весняні: 26.03.2018 – 01.04.2018

 

 

 

Директор школи                                 В.В. Комаренко

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН для 1-4 класів на 2017/2018 н.р.

 

·                                               (для 1-4-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН молодь спорт

 

·                                              України від 10.06.2011 року № 572, (додаток 1) із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України

 

·                                                                                                                   від 16.04.2014 № 460.

 

 

 

Типовий навчальний план

 

початкової школи з українською мовою навчання

 

 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

 

 

1

 

3

4

Разом

 

Мови і літератури

Українська мова

7

 

7

7

21

 

(мовний і літературний компоненти)

Іноземна мова

1

 

2

2

5

 

Математика

Математика

4

 

4

4

12

 

Природознавство

Природознавство

2

 

2

2

6

 

Суспільствознавство

Я у світі

-

 

1

1

2

 

Мистецтво

Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

 

1

1

3

 

 

 

1

 

1

1

3

 

Технології

Трудове навчання

1

 

1

1

3

 

Сходинки до інформатики

-

 

1

1

2

 

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

 

1

1

3

 

Фізична культура **

3

 

3

3

9

 

Усього

 

18+3

 

21+3

21+3

60+9

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

 

2

2

6

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження   на учня

20

 

23

23

66

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

 

26

26

75

 

 

 

 

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

 

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення

 

гранично допустимого   навчального   навантаження   учнів,   але обов'язково

 

 фінансуються.

 

 

 

 

 

МЕРЕЖА  ГУРТКІВ

 

 

 

Відділ освіти Чигиринської  районної державної адміністрації

 

Черкаської області 

 

Суботівська загальноосвітня школа І ступеня

 

вул. Шкільна, 1, с.Суботів, Чигиринський район, Черкаська обл., 20940 тел. 93-6-46,

 

Subotiv_ school@ukr.net, код ЄДРПОУ 26322735

 

 

 

МЕРЕЖА   ГУРТКІВ

 

на 2017-2018 н.р.

 

 

 

п/п

Назва гуртків

Кількість учнів

Клас

Керівник гуртка

 

Графік роботи

Платний чи ні

1.

«Умілі руки»

7

1-4

Романча О.М.

Понеділок

1-й і 3-й

12.40-13.30

Ні

 

2.

Спортивні секції:

Теніс

футбол

6

 

1-4

Лісовий А.Ю.

П’ятниця

1-ша та 3-тя

13.30-14.30

Ні

3

«Оберіг»

7

1-4

Довгенко Л.І.

Вівторок

2-ий та 4-ий

12.40-13.30

ні

 

                

 

 

 

           Директор школи                                                                В.В.Комаренко

 

Перспективний план роботи школи

         Погоджено:                                                                                

        Педагогічною радою школи                                               

                                                                                                                         від 30.08.16

                                                                              Директор

    В.В.Комаренко                                                                             

   _____________                                 .

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ

 СУБОТІВСЬКОЇ  ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І- СТУПЕНЯ

на 2016-2021 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 рік

 

 

 

                                                     

ВСТУП

        Упродовж  2012-2016 років педагогічний колектив школи працював  над  науково-методичною проблемою «Підвищення якості знань учнів на основі впровадження в навчально-виховний процес нових педагогічних технологій» у напрямку створення позитивної  мотивації для активізації пізнавально - творчої діяльності учасників педагогічного процесу.                                                                                                                         Основними завданнями були:                                                                                                                                                                 - створити якісно нові умови для подальшого виконання Закону України «Про загальну середню освіту», для реалізації Концепції національного виховання учнів, відродження національної духовності й залучення до її формування учнів, учителів, батьків, громадськості;

- забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів школи, стимулювання їх творчої активності, найбільш повну її реалізацію в позаурочний час, можливість побудови школярам особистих індивідуальних освітніх траєкторій;

- працювати над такими основними шляхами для поліпшення якості змісту освіти : гуманізацією та гуманітаризацією навчально-виховного процесу; пріоритет збереження здоров,я;  приведення змісту і форми освіти у відповідність до вікових особливостей школярів; формуванню вміння використовувати отримані знання у життєвих ситуаціях; забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом раціонального поєднання продуктивної і репродуктивної діяльності учнів; забезпечення цілісності уявлень школярів про світ шляхом інтеграції змісту освіти; виховання в учнів потреби в знаннях, формувати позитивну мотивацію до навчання, розвивати вміння раціонально , цілеспрямовано використовувати свій робочий час;

- виховну роботу спрямувати на становлення демократично орієнтованої , відповідальної, національно свідомої , моральної і самодостатньої  особистості.  

              У період 2012-2016 років педагогічний колектив Суботівської

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів працював над втіленням у життя    

- Закону України "Про освіту"

- Закону України "Про загальну середню освіту"

- Національної доктрини розвитку освіти

- Державної програми «Вчитель»

- Конвенції про права дитини

- Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа)

- Державного стандарту базової та повної середньої освіти

- Державного стандарту початкової загальної освіти

- Критеріїв  оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

- Нової Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти

- Нової Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів

- Програми «Діти України»

- Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

 

 

       Цьому  була підпорядкована  науково-методична проблема «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховну діяльність» та виховна проблема «Виховання нової людини на ґрунті духовного, народознавчо – просвітницького потенціалу України як основи виховної моделі – Школи національного відродження ».

       Робота над єдиною методичною проблемою чітко простежувалась як у діяльності педагогічної ради — головного органу методичної роботи, так і в роботі методичної ради, методичних об′єднань, під час проведення семінарів, нарад, конференцій тощо.

    Через систему семінарів, " круглих столів", засідань методичних об,єднань та методичної ради, педагогічних рад  вчителі відпрацьовували нові методики та технології . На базі методичного  кабінету діяв постійно-підтримуючий , практичний семінар " Сучасні  педагогічні технології для розвитку інноваційної особистості ", семінар –практикум « ІКТ у роботі вчителя» ,  в системі роботи вчителів набували практичної реалізації такі інноваційні технології як інформаційно-комунікаційні та комп'ютерні, проектні, інтерактивні  тощо.                                                                                                                             

         Одним із завдань методичної роботи було активізація творчих можливостей учителів. Творчість учителя виявляється насамперед  у прагненні й умінні постійно вдосконалюватися, знаходити нові методики практичної реалізації вимог сьогодення. В школі систематично проводились відкриті уроки та виховні заходи.

Педагогічний колектив постійно забезпечує участь учнів у різноманітних конкурсах, проектах,  успішність яких відмічено грамотами та дипломами.

       Аналіз участі педагогічних працівників школи у районних методичних заходах   показав, що вчителі були активними учасниками  методичних об′єднань, комісій з перевірки олімпіадних робіт учнів,семінарів,  конкурсів.

       В школі організовано роботу школи молодого вчителя з питання  «Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках шляхом впроваджень елементів інноваційних технологій»,  керівником якої була  вчитель І категорії Андрієнко Ольга Юріївна. Метою роботи була  допомога молодим вчителям у сприянні  розвитку творчої особистості, розкриттю обдарованості учня, гармонійному  поєднанню мотиваційного, змістового, розвивального та виховного компонентів уроку, а також практичне застосування елементів інтерактивних технологій, методів продуктивного навчання, спрямованих на розвиток пізнавальної активності учнів.                                

           Аналіз  роботи за п’ять років показав , що вчителі  працюють у напрямку активізації по впровадженню  інформаційно-комунікативних  технологій , методу  проектної діяльності.  Всі вчителі володіють ІКТ на достатньому рівні.

          Позитивним є те, що у школі спостерігається зростання задоволення вчителів власною працею, створення творчої атмосфери,   морально-психологічного клімату, в якому посилюється мотивація творчості, ініціативної праці педагогів.

       Проте є й недоліки. Перш за все це недостатня організація роботи над вивченням   та узагальненням    педагогічного досвіду вчителів школи,  мала   кількість    вчителів, які приймають участь в конкурсах педагогічної майстерності,   друкують свої   роботи  у фахових виданнях.                                                                                                                                        

         Залишаються ще не реалізованими такі можливості: обладнання навчальних    кабінетів сучасними засобами ІКТ;  використання резервів щодо підвищення  результативності   участі педагогів    у фахових конкурсах та учнів                                                                                                                                              у конкурсах, змаганнях,  олімпіадах  різного рівня;  участі школи у виставках, конкурсах.                                                                                                                          

   Слід провести облік та систематизацію усіх інноваційних досягнень учителів та          класних керівників.   Необхідно продовжити    створення повноцінних умов для     активного саморозвитку педагогів, забезпечити їм якісний доступ до мережі Інтернет,    продовжити поповнення шкільного банку даних кращими   зразками сучасного педагогічного досвіду.

         Діти із задоволеням беруть участь у Всеукраїнській українознавчій  грі   «Соняшник», Міжнародній  природознавчій грі  ” Геліантус ”, Міжнародному природничому  конкурсі  ” Колосок   ”, Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру».                                                                                                                   

  Аналіз працевлаштування випускників 9 класів за  три роки показав, що 37 % з них  вступають у вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації  на бюджетну форму навчання.

 

                       Мета діяльності школи в умовах реформуваня освіти :

 

    Концепція розвитку школи стверджує необхідність якісного оновлення змісту освіти, забезпечення безперервного процесу становлення та розвитку гармонійної творчої особистості учня. Школа бере на себе місію створення нового освітнього середовища, де панує атмосфера педагогічної творчості вчителів – однодумців, учнів і батьків.

     Нове освітнє середовище передбачає й новий зміст освіти, нові технології навчання і виховання, розвиток інтелектуальних здібностей дітей, щоб вивести кожного школяра на виховання культури творчого мислення.

      Сьогодні школа має готувати не лише носія знань, а й творчу особистість, яка здатна використовувати здобуті знання для конкурентоспроможної діяльності у будь-якій сфері суспільного життя, тобто формувати компетентну особистість. Тому сьогодні постає питання організації навчального процесу з точки зору формування ключових компетенцій учня, а отже, й проблема компетентнісного підходу до управління процесом навчання є надзвичайно актуальною.

      У цьому контексті прийнято виділяти три підходи до розвитку освіти на сучасному етапі:

- з точки зору змісту освіти – знаннєвий підхід, для якого важливими є знання, які учні здобувають в школі;

- з точки зору особливостей процесу навчання – важливими є питання організації навчання, як учні вчаться, яку інформацію засвоюють, як їх вчать учителі, як побудована пізнавальна діяльність. Головними виступають питання – що вчити, як вчити, що засвоюється?;

- з точки зору отриманих результатів – компетентнісний підхід, який націлює освіту на формування та розвиток ключових і предметних компетентностей (знань, умінь, навичок, ставлень тощо), якими мають володіти учні після закінчення школи.

      З 1 вересня 2016 року Суботівську ЗОШ І – ІІ ступенів реорганізовано у ЗОШ І ступеня.       

        Відповідно до   мети діяльності школи в умовах реформування освіти педагогічний колектив школи у 2016 -2021 н.р. направить свою роботу на реалізацію нової науково-методичної проблеми «Вдосконалення уроку як засіб розвитку творчої особистості учителя та учня», що сприятиме створенню оптимальних умов для формування ключових компетентностей особистості учня шляхом розвитку його творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності та в атмосфері співробітництва і конструктивної взаємодії вчителя та учня.

 

 

 

                               Основними завданнями школи є:

 

-       різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і зді­бностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб через мережу факультативних занять, курсів за вибором, гуртків, спортивних секцій тощо;

-        збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я учнів через створення сприятливого морально-психологічного клімату в школі та розви­ток матеріально-технічної бази;

-        виховання школяра як патріота школи і рідного краю, громадянина України, національно свідомої, вільної демократичної, життєво і соціально компетентної особистості;

-        формування у школярів бажання і уміння вчитися упродовж усього життя, вироб­лення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;

-        становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальноку­льтурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності;

-        виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого самовизначення;

-        виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.

 

                Основні напрямки розвитку школи на 2016-2021 роки

 

    В рамках вирішення методичної проблеми та з метою пошуку шляхів розвитку школи пріоритетними залишаються такі напрямки роботи:

-         формування в учнів національних і загальнолюдських цінностей;

-         формування в учнів ключових компетентностей;

-         створення оптимального освітнього середовища для учнів різних

       вікових категорій та форм навчання;

    -     створення умов щодо задоволення базових потреб дитини в активності,

        здобутті інформації, формуванні у неї почуття соціальної і психологічної

       захищеності;

-         створення умов для різнобічного розвитку і саморозвитку особистості кожного учня;

-         розвиток здібностей учнів шляхом залучення їх до участі в конкурсах, олімпіадах, роботі гуртків та секцій;

-         створення педколективом школи комфортних умов навчання, за яких   кожен учень відчуває свою інтелектуальну спроможність на рівні взаємовідносин “учитель - учень”, “учень - учень”, “учитель - батьки -      учень”;

-         впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний  процес;

-         органічне поєднання класно-урочної системи з груповими   

       консультаціями та індивідуальною роботою учнів;

-         впровадження особистісно зорієнтованого виховання в школі;

-         пропаганда здорового способу життя;

-         вдосконалення форм та методів внутрішкільної методичної роботи;

-         співпраця із соціальними партнерами;

-         співпраця з батьками і громадою;

-         зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази закладу.

 

            З метою виконання Закону "Про всеобуч" проводити:

 

-    місячники щодо дотримання законодавства про загальну середню освіту (двічі на рік);

-    класним керівникам скласти соціальні паспорти класів;

-    виявляти та здійснювати соціальний супровід дітей пільгової категорії;

-   організовувати індивідуальне навчання вдома для дітей інвалідів та хворих дітей.

 

             З метою профілактики та попередження правопорушень серед учнів     продовжити:

 

-   практику проведення рейдів "Урок", "Родина", "Дозвілля";

-   охопити позаурочною зайнятістю всіх учнів які схильні до правопорушень та соціально-неблагополучних сімей;

-   продовжити роботу ради профілактики правопорушень ;

-   проводити місячники правових знань;

-   тримати на постійному контролі відвідування учнями закладу та пропуски без поважних причин;

-   створити банк даних категорійних дітей;

-   організовувати заходи щодо пропаганди здорового способу життя;

-   організовувати літню оздоровчу компанію;

-   класним керівникам урізноманітнювати форми та методи проведення виховних заходів, застосовувати інтерактивні форми: дискусії, диспути, тренінги, відкритий мікрофон та інші.

 

 

 

 

 

                                      Очікуваний результат:

 

 - підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів у формуванні життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності;
- підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку творчого потенціалу учнів;
- підвищення рівня сформованості життєвих компетентностей учнів, готовності їх до життя;
- вироблення методичних рекомендацій за результатами роботи над науково-методичною проблемою;
- розробка програм, проектів і семінарів з проблеми;
- обмін досвідом, впровадження конструктивного досвіду, інтеграція отриманих знань в практику роботи вчителів школи;
- використання набутого досвіду на практиці;
- поширення за межами школи кращого досвіду, створеного у середині колективу.

 

          Виховною темою школи залишається  «Виховання нової людини на ґрунті духовного, народознавчо – просвітницького потенціалу України як основи виховної моделі – Школи національного відродження ».

Робота з кадрами:

 

Пріоритетні напрямки роботи з педагогічними кадрами:

 

-  раціональний добір та розстановка кадрів, забезпечення школи кваліфікованими працівниками з фаховою педагогічною освітою;

-    створення дієвого резерву керівних кадрів, організація його навчання на базі районного відділу освіти ;

-    стимулювання неперервної фахової і загальної освіти педагогічних працівників, підвищення їх відповідальності за результати своєї праці;

-    забезпечення якісної організації проведення атестації педкадрів згідно з Типовим положенням про атестацію педпрацівників України, максимальної об'єктивності оцінки результатів діяльності вчителя результативності атестації;

-    створення оптимальної системи методичної роботи з педагогічними кадрами;

-    захист соціальних гарантій педагогічних працівників, забезпечення морального і матеріального заохочення сумлінної праці

 

Добір, розстановка та виховання педагогічних кадрів:

 

1.  Дотримання Положень Закону України "Про освіту", "Про середню освіту" щодо призначення педагогічних кадрів, (постійно, відповідальна адміністрація)

2.   Визначити перспективну потребу школи у педагогічних кадрах до 2020 року, привести у відповідність до реальних потреб формування державного замовлення на підготовку педагогічних кадрів, (постійно, відповідальний директор)

3.  Забезпечити школу педагогічними працівниками з відповідною фаховою освітою, належним рівнем професійної підготовки та високими моральними якостями (постійно, відповідальний директор)

4.  Забезпечити комплектування школи педагогічними кадрами та раціональним розподілом навчального навантаження, (щорічно квітень, вересень, відповідальна адміністрація)

5.    Організувати стажування молодих спеціалістів - випускників, (постійно, адміністрація)

6.  Підвищити персональну відповідальність кожного педагогічного працівника за результатами його діяльності, дотримання норм педагогічної етики, підтримувати атмосферу творчості, сприяти перебудові змісту освіти, щодо особистісно - зорієнтованої педагогіки, (постійно, адміністрація)

7.  Приймати участь в проведені конкурсу "Учитель року", (постійно, адміністрація)

8.  Організувати виставку творчих знахідок, передових технологій майстрів педагогічної праці, (постійно, адміністрація)

9. Сприяти забезпеченню школи новітньою педагогічною навчально-методичною літературою та періодичними виданнями, (постійно, адміністрація)

 

Підвищення кваліфікації керівних педагогічних кадрів.

Атестація. Моральне стимулювання

 

1.  Забезпечити своєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників (постійно, адміністрація)

2.  Забезпечити якісну організацію і проведення атестації педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України затвердженого наказом № 930 від 06 жовтня 2010 року (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013)(постійно, адміністрація)

3.  Проводити у міжатестаційний період змістовну роботу по підвищенню якості роботи педпрацівників, сприяти своєчасному проходженню курсової перепідготовки, (постійно, адміністрація)

4.  Удосконалювати систему морального та матеріального стимулювання роботи педагогічних працівників за наслідками атестації (постійно, адміністрація)

5.  Забезпечити відзначення кращих педагогічних працівників школи грошовою премією згідно з положенням та морально заохочувати, (постійно, адміністрація)

 

Соціальний захист педагогічних працівників:

 

1.  Постійно працювати над дотриманням конституційних гарантій особистості (ст. 43-49 Конституції України)

2.  Домагатися повного виконання ст. 57 Закону України "Про освіту" по забезпеченню належного рівня життя педагогічних працівників (адміністрація, профспілковий комітет)

3.  Здійснювати щорічно виплату на оздоровлення педагогічним працівникам відповідно ст. 57 Закону України "Про освіту"

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективне прогнозуванння розвитку

    Суботівської загальноосвітньої школи І ступеня на 2016-2021 р.

 

          І.Мережа класів та їх наповнюваність на 2016-2021 р.

 

з/п

Клас

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

1

1 клас

-

5

5

3

4

2

2 клас

6

-

5

5

3

3

3 клас

6

6

-

5

5

4

4 клас

3

6

6

-

5

Всього

15

17

16

13

17

 

 

Навчальний рік

 

 

Мережа класів

 

Кількість учнів

 

Примітка

 

2016-2017

3

15

 

 

2017-2018

3

17

 

 

2018-2019

3

16

 

 

2019-2020

3

13

 

 

2020-2021

4

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ІІ. Кадрове забезпечення освітньої діяльності

 

 

з/п

 

Прізвище, ім’я та по батькові

Рік народження

Освіта

 

Назва навчального закладу, рік закінчення

 

Фах

 

Посада

Категорія

Звання

Стаж

Підтвердження кваліфікації

1

Комаренко Валентина Володимирівна

18.07.1977

Вища

Черкаський педуніверситет, 2008

 

вчитель української мови та літератури

Вчитель початкових класів

І

 

14

2011

2

Андрієнко Ольга Юріївна

24.06.1970

Вища

Черкаський педінститут,

1992

вчитель фізики та математики

Вихователь ГКПД

І

 

25

2013

3

Романча Ольга Михайлівна

27.11.1966

Вища

Кіровоградський педінститут, 1985

вчитель початкових класів

Вчитель початкових класів

Вища

 

30

2016

4

Лісовий Андрій Юрійович

22.11.1989

Вища

ЧДУ 2014

вчитель фізичного виховання

вчитель фізичного виховання

Спеціаліст

 

4

 

5

Довгенко Любов Іванівна

17.02.1954

Вища

Черкаський педінститут,

1977

вчитель російської мови та літератури

Вчитель початкових класів

І

 

31

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ІІІ. Перспективний  план проходження курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників Суботівської ЗОШ І  ступеня на 2016 – 2021 н.р.

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                  

Голова профспілкового                                                                               Директор школи                                                                                                                                             

комітету___________О.М. Романча                                                          __________В.В. Комаренко

 

Прізвище, імя по батькові вчителя

Посада

2017

2018

2019

2020

2021

1

Комаренко Валентина Володимирівна

Директор школи, вчитель поч. класів

К/А

 

 

 

 

2

Андрієнко Ольга Юріївна

 

К

А

 

 

 

3

Романча Ольга Михайлівна

 

 

 

 

К

А

4

Лісовий Андрій Юрійович

 

К

А

 

 

 

5

Довгенко Любов Іванівна

 

К

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У. Перспективний графік  вивчення стану викладання предметів

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                  

Голова профспілкового                                                                               Директор школи                                                                                                                                             

комітету___________О.М. Романча                                                          __________В.В. Комаренко

 

                

 

Предмет

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Українська мова

 

 

 

 Літературне читання

 

 

 

Іноземна мова (англ.)

 

 

 

 

Математика

 

 

 

 

Природознавство

 

 

 

 

Я у світі

 

 

 

 

Музичне мистецтво

 

 

 

 

Образотворче мистецтво

 

 

 

 

Трудове навчання

 

 

 

 

Фізкультура

 

 

 

Основи здоров'я

 

 

 

Інформатика

 

 

 

 

 

Н – наказ

П – педагогічна рада

 

 

 

 

 

 

 

 

             УІ. Вивчення стану основних напрямів виховання 

 

  ПОГОДЖЕНО                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                  

   Голова профспілкового                                                                               Директор школи                                                                                                                                             

   комітету___________О.М. Романча                                                          __________В.В. Комаренко

 

               Роки

 

Напрямки

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

·                     Громадянський

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і до держави

+

 

 

 

 

·                     Національний

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і до держави

 

 

 

 

+

·                     Військово-патріотичний

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і до держави

+

 

 

 

 

·                     Моральний

Ціннісне ставлення особистості до сім,ї , родини, людей

 

 

 

+

 

·                     Родинно-сімейний

Ціннісне ставлення особистості до сім,ї , родини, людей

 

+

 

 

 

·                     Правовий

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і до держави

 

+

 

 

 

·                     Превентивний

 Ціннісне ставлення особистості до себе

 

 

+

 

 

·                     Художньо-естетичний

Ціннісне ставлення особистості до мистецтва

 

 

+

 

 

·                     Краєзнавчо-екологічний

Ціннісне ставлення особистості до природи

 

 

 

 

+

·                     Трудовий

Ціннісне ставлення особистості до праці

 

 

 

 

+

·                     Здоровий спосіб життя

Ціннісне ставлення особистості до себе

 

 

 

+

 

·                     Сприяння творчому розвитку

Ціннісне ставлення особистості до мистецтва

 

 

+

 

 

·                     Гендерний

Ціннісне ставлення особистості до себе

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПОГОДЖЕНО                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                  

  Голова профспілкового                                                                               Директор школи                                                                                                                                             

  комітету___________О.М. Романча                                                          __________В.В. Комаренко

 

 

VII. Тематика засідань педагогічної ради

серпень

                   

         

                І

жовтень

 

              

                ІІ

січень

              

             ІІІ

березень

 

                

           ІV

травень

 

                  

               V

червень

 

                                        

             VІ

2016 – 2017 навчальний рік

Про підсумки роботи Суботівської  загальноосвітньої школи І-ІІ ст. у 2015-2016 н.р. та основні завдання на 2016-2017 н.р.

Про затвердження річного та плану роботи школи

/Директор/

 Про роль потенціалу уроку у розвитку креативних здібностей учнів, їхньої особистості в умовах сталого розвитку

Проурок як ключовий елемент навчання та виховання. Ефективність уроку: від кого і чого вона залежить?

Про стан роботи з профілактики травматизму під час н – в процесу.

Про роботу педколективу з формування навичок усного і писемного мовлення учнів.

Про рівень сформованості й розвитку загально навчальних умінь і навичок учнів.

Про дотримання законодавства з питань охорони праці.

Створення сприятливих умов для здобуття якісної загальної середньої освіти учнями на рівні Державного стандарту навчання.

Про закінчення навчального року.

Про організацію літнього оздоровлення учнів школи.

Про переведення учнів 1-3,  класів до наступних класів

 

Про випуск зі школи учнів 4 класу.

/Директор/

2017 – 2018 навчальний рік

Про підсумки роботи Суботівської  загальноосвітньої школи І ст. у 2016-2017 н.р. та основні завдання на 2017-2018 н.р.

Про затвердження річного плану роботи школи

/Директор/

 Про реалізацію науково-методичної теми у навчально-виховній роботі.

Залежність успішності уроку від вибору форм, методів і технологій

Роль класного керівника у формуванні творчого працездатного колективу учнів

 

Виховна вистема школи. Родинно-сімейне та правове  виховання.

 Використання інформаційних технологій – шлях до оновлення навчально-виховного процесу

Про закінчення навчального року

Про переведення учнів 1-3,  класів до наступних класів

 

Про випуск зі школи учнів 4 класу.

/Директор

2018 – 2019 навчальний рік

Про підсумки роботи школи у 2017-2018 н.р. та основні завдання на 2018-2019 н.р.

Про затвердження річного плану роботи школи

/Директор/

 Про реалізацію науково-методичної теми у НВР. Про творче використання інновацій у навчально-виховному процесі вчителями школи, їх вплив на результати й досягнення учнів.

 

Творче використання методу проектів у навчально-виховному процесі в контексті розвитку творчих здібностей учнів

 

Класні і позакласні  заходи як засіб підтримки освітніх запитів дітей

Виховна вистема школи. Превентивне, художньо-естетичне   виховання та сприяння творчому розвитку.

Розвиток здібностей учнів шляхом залучення їх до участі в конкурсах, олімпіадах, роботі гуртків, спортивних секцій.

Про закінчення навчального року

Про переведення учнів 1-3,  класів до наступних класів

 

Про випуск зі школи учнів 4 класу.

/Директор

2019 – 2020 навчальний рік

Про підсумки роботи школи. у 2018-2019 н.р. та основні завдання на 2019-2020 н.р.

Про затвердження річного плану роботи школи

/Директор/

Особистісно орієнтоване навчання і виховання як умова формування всебічно розвиненої творчої особистості.

Творчий внесок педагогів

Пошук стратегій вдосконалення навчально-виховного процесу в контексті життєтворчості особистості

   Виховна вистема школи.

Моральне, гендерне виховання та формування здорового способу життя.

 

Стан роботи гуртків, факультативів як один із напрямків підвищення рівня знань учнів.

Про закінчення навчального року

Про переведення учнів 1-3,  класів до наступних класів

 

Про випуск зі школи учнів 4 класу.

/Директор

2020 – 2021 навчальний рік

Про підсумки роботи школи у 2019-2020 н.р. та основні завдання на 2020-2021 н.р.

Про затвердження річного плану роботи школи

/Директор/

Урок – ключовий елемент навчання та виховання творчої особистості учня

Умови врядування в школі: аналіз, проблеми, пошук нових ефективних форм його роботи

Виховна вистема школи.Національне, краєзнавчо-екологічне та, трудове виховання

Підсумки роботи колективу з впровадження теми «Вдосконалення уроку як засіб розвитку творчої особистості учителя та учня»

Про закінчення навчального року

Про переведення учнів 1-3,  класів до наступних класів

 

Про випуск зі школи учнів 4 класу.

/Директор

             

 

 

 

 

 

 

УІІ. Періодичний контроль за веденням документації

 

Місяць

Об’єкти контролю

Хто перевіряє

Вересень

Оформлення класних журналів

Затвердження календарних планів

Плани виховної роботи, плани гуртків

Плани роботи МО і творчих груп

ДШ

Жовтень

Перевірка ведення класних журналів:

Навчальний план- навчальна програма- тематичне планування – класний журнал

 

 ДШ (наказ)

Співбесіда з учителями

Листопад

Перевірка зошитів увнів з української мови

ДШ Нарада при директору

Грудень

Перевірка зошитів учнів з математики

ДШ Нарада при директору

Січень

Перевірка класних журналів та журналів гуртків за І семестр

ДШ (наказ)

 

Квітень

Перевірка ведення документації з БЖ та ОП

ДШ (наказ)

 

Травень

Стан шкільної документації на кінець навчального року

ДШ

         Довідка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УІІІ. Періодичний контроль за веденням учнівських щоденників

 

Місяць

Зміст роботи

Відповідальні

Підбиття підсумків

Листопад

Контроль за веденням щоденників учнями 1-4 класів і якість контролю класними керівниками

 

            ДШ

Наказ по школі . індивідуальна бесіда з класними керівниками

Січень

Контроль класних керівників за записами учнів домашніх завдань в щоденниках

           ДШ

Міні оперативка з класними керівниками

Березень

Про роботу класних керівників та вчителів зі щоденниками учнів

           ДШ